Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων & Εφαρμογών


Η ανάπτυξη του διαδικτύου και οι εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επιφέρει διαρκείς και σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο στις εκφάνσεις της καθημερινότητας, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών. Η απρόσκοπτη χρήση του διαδικτύου ενισχύει θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αποτελεί το όχημα για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και τη διάχυση των ωφελειών τής στα κράτη-μέλη, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στην ανάδυση μιας νέας δέσμης δικαιωμάτων και ευκαιριών για τους ευρωπαίους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η άρση φραγμών και περιορισμών στην προσβασιμότητα των πολιτών στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα έχει ιδιαίτερη σημασία σε υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο. Οι διαφορετικοί κανόνες κάθε κράτους-μέλους αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η απουσία ενός συνεκτικού πλαισίου ποιοτικών κριτηρίων για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δημοσίου, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση όλων των κατηγοριών πολιτών στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Κατά συνέπεια, μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών και περιορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν για τους πολίτες από την ευρεία χρήση αυτών.

Τα παραπάνω ζητήματα έρχεται να επιλύσει η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, με την οποία διασφαλίζεται η ενεργός και ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στους ιστότοπους των φορέων της δημόσιας διοίκησης και στις αντίστοιχες εφαρμογές για φορητές συσκευές, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρία. Με την εν λόγω Οδηγία συμπληρώνεται το υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο (acquis communautaire) στον τομέα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και θεμελιώνονται κοινοί κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη.

Στη χώρα μας, η ενωσιακή νομοθεσία για την προσβασιμότητα ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το Νόμο 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.2.2019), ο οποίος καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δημοσίου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και, ταυτόχρονα, θεσπίζεται η δυνατότητα ανάδρασης του πολίτη μέσα από μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων/αναφορών για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα. Σημαντική παράμετρο για την τήρηση των όρων της προσβασιμότητας συνιστά η κατάρτιση και η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και η γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στο άρθρο 8 (παρ. 1 & 2) προβλέπεται η τήρηση «Μητρώου Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι διαδικτυακοί τόποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων του δημοσίου που συμμορφώνονται με τις εκ του νόμου απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. κατέχει σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Επίσης, συμβάλλει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης για την εμπέδωση του μηχανισμού που θα διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών με τους φορείς του δημοσίου τομέα αναφορικά με ζητήματα προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές και την ανάληψη των κατάλληλων ενεργειών από τους φορείς του δημοσίου τομέα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Προς διευκόλυνση των χρηστών, στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. έχουν ενσωματωθεί η σχετική νομοθεσία για την προσβασιμότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό, τα εγχειρίδια χρήσης και ερωτηματολόγιο.

Οδηγός για τη δημιουργία της Δήλωσης Προσβασιμότητας Μηχανισμός Υποβολής παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών

Copyright © 2019. Μητρώο Δημόσιων Ιστοσελίδων & Εφαρμογών - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης | Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων

Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε με ίδια μέσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού λογισμικού από το Τμήμα Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και η διαχείρισή της γίνεται από το ίδιο τμήμα.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ